Vårt sätt att arbeta

Vår förskoleverksamhet

Vi tar utgångspunkt i vår verklighet och i våra traditioner i Staffanstorp, Skåne, Sverige och världen och i de barn vi har. Tillsammans ska vi, hitta vårt eget sätt att uppnå de mål och följa de riktlinjer som finns angivna i Lpfö 98 och i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vårt arbetssätt är utforskande och pedagogerna är medforskare tillsammans barnen. Upplevelsen är i fokus där inga färdiga svar finns. Lärprocessen är av större betydelse än resultatet.

Den pedagogiska filosofin står för:

- Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter och en djup respekt för barnet.

- En övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

- Bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.

- En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

 

Aktiviteter

 

Projekt
Varje läsår har vi ett projekt på hela Lilla och Stora Emilia där vi arbetar tematiskt och utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Estetiska uttrycksformer är viktiga och ateljén är en central plats i verksamheten. Barnen driver projektet framåt med sina hypoteser och teorier. Miljön – kallad den tredje pedagogen – är viktig föra att stimulera barnens nyfikenhet och utveckling. I år arbetar vi med projektet: ”Skapande relationer”.

 

Ateljén
Att få använda olika kreativa uttryckssätt är typiskt för Reggio Emilia och benämns som de 100 språken. I ateljén kan vi måla, arbeta med lera och andra material och låta fantasin styra.

 

Miljön
Vi använder oss av miljön både inne och ute. Innemiljön och dess material förändras allt efter som barnens intressen och behov växer fram. Verksamheten är flexibel och anpassas till olika uttryckssätt och innehåll. Lilla och Stora Emilia har en stor gård men många olika ”rum”. Vi använder oss även av lokalsamhället och gör utflykter i närmiljön.

 

Dokumentation
Vi dokumenterar barnets lärande och utveckling där processen är viktigare än resultatet. Dokumentationen sätts in i barnets pärm som följer dem under deras år på förskolan och skolan. Dokumentationspärmen hjälper barnet att se sin egen utveckling. Vet barnet var det står är det lätt att se vart det ska. Pärmen används också som underlag för utvecklingssamtalen.