Verksamhetsidé

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande.

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför måste pedagogen inta en medforskande ställning och ha lusten och viljan att ständigt lära nytt tillsammans med barnen. Den pedagogiska dokumentationen är grunden för barnens och verksamhetens utveckling. Barnen erbjuds många tillfällen i vardagen att uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt som de ges tillfälle att lyssna på andras synpunkter. På så sätt kan vi reflektera över vår vardag och ge barnen möjlighet att tillsammans med oss vuxna ta ansvar för sig själva, varandra och påverka sin vardag i förskolan. Barnens intresse och nyfikenhet utmynnar i projekt där barnen och inte ämnet är det viktigaste. Estetiska uttrycksformer är viktiga, därför intar ateljén en central plats i verksamheten. Arbetssättet är ingen metod utan representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter.