Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. ( Lgr11)

 

 

Eleverna tränas i att ta ansvar genom att de själva planerar, genomför och presenterar sina arbeten. I det dagliga arbetet utgår vi från ett demokratiskt arbetssätt. Vi tar vara på elevernas idéer och kreativitet. Vi tydliggör, genom samtal och övningar, hur eleverna kan sätta mål och vara delaktiga i sitt lärande. Vi ger, i dialog med eleven/föräldern/läraren, eleverna ökat ansvar för sitt arbete i takt med deras utveckling och mognad. Vi har dagliga samtal med eleverna för att motivera och engagera. Elevernas synpunkter och önskemål utgör grunden för arbetet i verkstäderna. Vid utvecklingssamtalen står elevens IUP i centrum. På skolan finns antimobbningsgrupp - Trygghetsteam, vi arbetar med kompissamtal och kamratstödjare liksom klassråd, elevråd och matråd. Alla klasser ha regelbundna klassråd där trivsel och trygghet är en stående punkt som diskuteras. Från klassråden förs synpunkter vidare till elev- och miljö- och matrådet som sammanträder två gånger per termin. I rådet ingår representanter från samtliga klasser. Alla samarbetar för att hålla skolan ren och snygg samt fri från skadegörelse.