Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lpo 94)


Lilla och Stora Emilia informerar, entusiasmerar och därigenom involverar föräldrar till större
delaktighet i skolans arbete bland annat genom:
utvecklingssamtal, föräldramöten, infobrev, e-postkommunikation, föräldraråd, ”Öppet
hus”, skolans hemsida, vernissager och uppträdanden.
På Lilla och Stora Emilia är Föräldrarna är alltid välkomna till skolan för att följa arbetet.
Utvecklingssamtal förekommer regelbundet en gång per termin och föräldramöte äger rum
en gång per läsår. Föräldramöten kan också äga rum i samband med interna arrangemang i
klassen.
E-mail och skolans hemsida används flitigt i kommunikationen mellan skolan och hemmet.
Vi använder oss också av vårt digitala verktyg, Skolportalen- Unikum, som ger möjlighet till
kontinuerlig kommunikation om elevernas skolarbete och resultat.
I samband med vernissage av elevernas temaarbeten inbjuds alltid föräldrarna.
Ett föräldraråd kommer att bildas under läsåret 2012-2013 och ska träffas regelbundet.
Tanken är att två föräldrarepresentanter i varje klass bildar en samrådsgrupp tillsammans
med rektor och representant från personalen, som ska träffas en gång per termin